Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest P.P.H.U. ANKRAS s.c. z siedzibą w Żaboklikach przy ul. Zakładowej 7, (dalej „ANKRAS s.c.” albo „Spółka”).

W jaki sposób się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: ankras@ankras.com.pl, adres pocztowy: P.P.H.U. ANKRAS s.c., Żabokliki ul. Zakładowa 7; 08-110 Siedlce, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych

W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji konta, a także w trakcie Twojej dalszej aktywności (edycja konta)

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez P.P.H.U. ANKRAS s.c.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu,
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji;
• obsługi zamówień, które do nas kierujesz (np. drogą telefoniczną lub e-mail);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Ważne: Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o adresie (w przypadku klienta detalicznego)
• imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego serwisu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w kontekście żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w kontekście żądania usunięcia danych: twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w kontekście żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Pamiętaj, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione partnerom realizującym obsługę zamówienia wyłącznie w celach realizacji zawartej z Tobą umowy.

Ważne: W przypadku stwierdzenia oszustwa lub nadużycia możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym.

Ze względu na konieczność zapobiegania nadużyciom lub wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, dla wybranych produktów dostępnych w serwisie możemy zastosować dodatkowe zabezpieczenia/ograniczenia, takie jak: mechanizm Google reCAPTCHA (W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.)

Do Twoich danych dostęp może mieć dostawca i serwisant systemu sprzedaży, jednak Twoje dane nie są mu celowo przekazywane.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe, takiej jak adres IP, będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).